Ne Aramıştınız ?

Yeminli Mali Müşavirlik

Tam Tasdik Hizmetleri

3568 sayılı Kanun kapsamında vergi mükelleflerine yönelik olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki mesleki sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde yıl içinde bir bütün olarak yerine getirilmektedir. Müşavirliğini yapmış olduğumuz firmalara aylık olarak müşteri ziyaretleri ile alanında eğitimli ve tecrübeli uzman kadromuz aylık inceleme ve denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler esnasında vergi riskleri önceden önlenebilmekte ve aynı zamanda vergi planlaması konusunda firmalara imkanlar sağlamaktayız. Vergi mevzuatı esas alınarak verilen tam tasdik hizmeti ile tam tasdik denetimi, vergi hesaplaması ve raporlama ile vergi riskleri en aza indirilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması ve Vergi

Vergi incelemelerinin önemli bir gerekçesini oluşturan transfer fiyatlandırması konusunda, tespit edilen hususlar ve yapılması gereken dokümantasyon işlemleri uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme ile vergi incelemesinde çıkabilecek sorunlar en aza indirilir.

Dolaylı Vergi Hizmetleri

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi gibi dolaylı vergilere yönelik iade ve tasdik işlemleri.

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili İnceleme ve Tasdik İşlemleri

4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56 ncı maddesine göre vakıflara vergi muafiyeti tanınması işlemlerinde ve muafiyet şartlarının sürdürülmesi konularında danışmanlık, anılan kanunlar uyarınca muafiyet tanınan vakıfların yıllık tasdik raporunun düzenlenmesi hizmetleri verilmektedir.

Nakit Vergi Planlaması

Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör analizi, şirket röntgeni, vergi riskleri ve alınabilecek önlemler, teşvik, istisna, indirim konularında vergi hukuku ve vergi otoritelerinin kabul edebileceği öneriler geliştirir.

Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi

Yasal defter ve belgelerin mevzuata uygun şekilde tutulması, muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve sonuçların şirket yönetimleri ile paylaşılarak ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi konularında çalışmalar yapılır. Önceki dönemlere ilişkin vergi risk ve uyumsuzluklarının ortaya çıkartılması amacıyla yapılan Vergi Uygunluk Denetimleri (Tax Due Diligence Audits).

Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları

Şirketimiz enflasyon muhasebesinin uygulama dönemlerinde pek çok yerli ve yabancı sermayeli kuruluşa, uzman ve tecrübeli kadrosuyla, ihtiyaç sahibi firmalara doğru ve güvenilir bilgiyi, zamanında sunarak kaliteli hizmetler vermektedir. Enflasyon muhasebesi uygulamasında, firmaların parasal ve parasal olmayan kalemlerinin tespiti, enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak kalemlerin tarihsel detay, düzeltme kat sayılarının tespiti, enflasyon fark kayıtlarının hesaplanması ve düzeltilmiş mali tabloların çıkartılması ve vergi matrahlarının hesaplanarak, vergi beyannamelerinin hazırlanmasına nezaret edilmesi.

Teşvik, Hibe ve Diğer Destekler

TÜBİTAK-TEYDEP ve diğer kamu kurumları ile Avrupa Birliği Fonlarından sağlanacak teşvik ve hibeler konusundan danışmanlık ve tespit raporları düzenlemek.

TTK Mevzuatı Konusunda Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Müşavirliğini yaptığımız firmaların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlarının sağlanması, mali tablo ve yıllık raporların hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetleri verilmesi. Şirketlerin sermaye ve özkaynak yönetimi ile borca batıklık durumunun önceden tespitine yönelik çalışmalar, ödenmiş sermayenin tespitine yönelik raporlar, iç kaynaklardan sermayeye ilave edilecek tutarların tespit edilmesi, sermaye artırımı ve azaltılması ile diğer özel amaçlı raporlar.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuat Kapsamında Verilen Hizmetler

Danışmanlığını yapmış olduğumuz firmalara, gizlilik prensibi esas alınarak, ihtiyaca uygun, aranan özellik ve niteliklere sahip, gerektiğinde yazılı ve sözlü mülakatlar yapılarak, personel seçimi ve temini yapılır. Böylece danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalara eğitimli, kaliteli, güvenilir ve nitelikli personellerle çalışma olanağı sağlanır. Firmaların personel bordrolarının vergi kanunları ile sosyal güvenlik mevzuatı yönünden incelenmesi, personel ve işverene sağlanan teşvik, istisna ve indirimlerin değerlendirilmesi ve bu konularda sağlanacak faydaların ortaya çıkartılması, personel özlük dosyalarının incelenerek çalışma hayatı mevzuatı ile uygunluğunun sağlanması yönünde danışmanlık ve denetim hizmetleri verilmektedir.

Gümrükler ve Uluslararası Ticaret

Global ekonomik sistem içinde ticaret, firmaların ve kişilerin bir tık uzaklığında cereyan etmektedir. Müşavirlik hizmeti verdiğimiz firmalara gümrük ve satış vergilerinin planlanması ve yönetimi, ithalat ve ihracat mevzuatı, dış ticarette yer alan teşvikler, firmaların iç kontrol ve alım-satım süreçlerinin iyileştirilmesi konularında verilen danışmanlık hizmetleri.

  • +90 216 326 04 20
    Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sokak No:2/A Kadıköy / İstanbul
  • +90 352 231 89 34 - +90 352 231 89 35
    Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak Ofisim Kayseri B Blok Kat: 13 Loyd´s Office Kocasinan / Kayseri